Gaelcholáiste an Phiarsaigh

An Bord Bainistíochta (The Board of Management)

Gaelcholáiste an Phiarsaigh

(Meánscoil Lán-Ghaeilge dheonach. Bunaithe in 2014)

An Pátrún (Na hIontaobhaithe): An Foras Pátrúnachta

An Bord Bainistíochta (Ochtar Comhalta)

Aodhán Ó Deá (An Cathaoirleach, Ionadaí an Phátrúin)

Risteárd Ó Tuile ( An Cathaoirleach Tánaisteach - Tuismitheoir)

Joe Ó Teimhneáin ( An Cisteoir - Ionadaí an Phátrúin)

Katy Dobey (Ionadaí an Phátruin)

Aogán Ó Loínsigh (Ionadaí an Phátrúin)

Ciara de Búrca (Tuismitheoir)

Dónal Mac Conghaíl (Múinteoir)

Tadhg Ó Coileáin (Múinteoir)

Rúnaí an Bhoird agus An Príomhoide: Joe Mac Suibhne

Tuairisc don Scoilbhliain 2017/2018

Beatha agus sláinte! Mar bhord, cuirimid ar aon fáilte roimh dhea-fhorbairt and fhás na scoile in aghaidh gach bliana agus tréaslaímid tiomantas na múinteoirí as sárchaighdeán a gcuid múinteoireachta agus as díograis na ndaltaí i leith a gcuid foghlama féin.

Ar an mBord tá ionadaithe an Fhorais Phátrúnachta, na múinteoirí agus na dtuismitheoirí,.Ainmnítear baill an Bhoird thuas.

Bíonn cruinniú ag an mBord gach uile sé seachtainí. Bunaithe ar mhionthuairiscí na gcruinnithe sin, seo thíos achoimre de phríomhchinntí agus gníomhaíochtaí an Bhoird i rith na bliana seo caite:

Forbairt agus Faobhadh Polasaithe:

Agus polasaí á fhorbairt agus á fhaomhadh, bíonn leas na ndaltaí agus leas phobal na scoile i gcoitinne mar thosaíocht ag an mBord. Déanann baill an Bhoird machnamh agus plé ar ábhar an pholasaí. Baineann polasaithe le gnéithe éagsúla de sholáthar oideachasúil na scoile, le caomhnú sainspiorad na scoile, le caomhnú daltaí agus le coinníollacha fostaíochta faoi threoir imlitreacha agus rialacháin an Roinn Oideachais agus Scileanna.

Seo thíos na polasaithe a pléadh agus a faomhadh i mbliana.

  • Polasaí Frithmhaistíneachta
  • An Polasaí Iontrála (athbhreithniú)
  • Polasaí maidir le neamhláithreachtaí múinteoirí (lena n-airítear scéimeanna reachtúla agus neamhreachtúla)
  • Polasaí chun tacú le Forbairt Leanúnach Ionghairme foireann na scoile
  • Polasaí um Chúram Leanaí (athbhreithniu bliantúil)
  • Ráiteas Cumhdach Leanaí
  • Polasaí Tréadchúraim (athbhreithniú)
  • Polasaí maidir le húsáid ceamaraí slándála sa scoil
  • Polasaí chun Teagmhais Chriticiúla a Bhainistiú
  • Ráiteas Chosaint Sonraí Ghaelcholáiste an Phiarsaigh

Forbairt agus Caomhnú an Fhoirgnimh

Bíonn teagmháil rialta ag an bPriomhoide le hOifigigh na nOibreacha Poiblí, le hOifigigh an Roinn Oideachais agus Scileanna agus le hailtirí a bhfuil cúram an fhoirghnimh orthu, chomh maith le Príomh Oifigeach Dóiteáin Bhaile Átha Cliath. Cuirtear an Bord Bainistíochta ar an eolas ag gach cruinniú faoi dhul chun cinn nó mhoill maidir le pleananna d’ fhoirgneamh na scoile.

Cúrsaí Churaclaim agus Foghlama

Agus an chéad ghrúpa ó Ghaelcholáiste an Phiarsaigh tar éis scrúdaithe an Teastais Shóisearaigh a dhéanamh, cuireadh staitisticí ar thorthaí náisiúnta an Teastais Shóisearaigh in iúl don Bhord agus cuireadh torthaí daltaí na scoile a rinne an Teastas Shóisearaigh i gcomparáid leo.

Déantar imeachtaí agus gníomhaíochtaí na hIdirbhliana a thuairisciú ag gach cruinniú den bhord. Pléitear rogha ábhar ag gach leibhéal rud a chuireann in iúl don Bhord na tosaíochtaí maidir le hearcú foirne don bhliain le teacht.

Earcaíocht Foirne

Ó bhliain go bliain bíonn fás ar líon na ndaltaí sa scoil agus dá bharr bíonn an scoil i dteideal múinteoirí a earcú ón Roinn Oideachais agus Scileanna agus iad seo scaipthe thar réimse leathan ábhar don scoilbhliain le teacht.

Cuirtear agallaimh ar siúl chun múinteoirí a earcú gach uile bhliain, de ghnáth i rith an tsamhraidh. Ionadaí ón bhForas Pátrúnachta, Cathaoirleach an Bhoird agus an Príomhoide a bhíonn mar bhaill den bhord roghnúcháin mar aon le saineolaithe, más gá.

Earcú agus Clárú Daltaí

Rinneadh plé ar an bpróiseas clárúcháin agus tairisceana sa scoil agus rinne baill an Bhoird machnamh agus plé maidir le moltaí don bpróiseas clárúcháin. Rinneadh athbhreithniú ar an bPolasaí Iontrála de thoradh na moltaí sin.

Féinmheastóireacht Scoile

Tugadh comhairle faoi phróiseas na féinmheastóireachta. Tá cuid mhór déanta ar Fhéinmheastóireacht scoile cheana féin agus é seo á stiúradh ag an bPríomhoide Tánaisteach. Cuirtear béim ar chúrsaí teagaisc agus foghlama.

Cúrsaí airgeadais

Cuirtear cuntais airgeadais faoi bhráid an Bhoird ar bhonn míosúil agus ar bhonn bliana. déantar gnéithe éagsúla den chaiteachas a phlé agus a cheistiú. Déanann cuntasóir dianscrúdú agus iniúchadh ar na cuntais airgeadais ag deireadh na bliana.

Beidh bord nua á cheapadh ag deireadh na míosa seo chugainn le haghaidh an chéad tri bliana eile i saol na scoile.

Tuairisc BB 2018-2019

Déan Teagmháil linn
Teagmháil / Contact
An Mhainistir,
Bóthar na Gráinsí,
Ráth Fearnáin,
Baile Átha Cliath 14,
D14 PP82


01 493 3335

Suíomh / Location
© 2020 Gaelcholáiste an Phiarsaigh