Gaelcholáiste an Phiarsaigh

An Idirbhliain (Transition Year)

An Idirbhliain (Transition Year)

Screenshot 2022-12-12 at 10.13.06.png

Aidhmeanna na Bliana

Ag teacht le haidhmeanna, le cuspóirí agus le luachanna an Choláiste agus na treoirlínte náisiúnta á gcur san áireamh is iad seo a leanas na haidhmeanna a chuirimid romhainn amach agus muid ag tosú ar bhóthar na hIdirbhliana i nGaelcholáiste an Phiarsaigh:

 1. Go mbainfidh gach duine tairbhe agus taitneamh as an mbliain.
 2. Déanfar freastal ar an duine iomlán, le béim ar ghnéithe a thagann le teacht in aibíocht, ina measc:

AN DUINE FÉIN

AN DUINE AGUS AN tSOCHAÍ

AN DUINE AGUS AN DOMHAN MÓR

Féinfhorbairt

Tuiscint do dhaoine eile

Dearcadh i leith an tsaoil a leathnú

Féinmhuinín

Meas ar dhaoine eile

Eolas níos leithne ar an domhan a fháil

Féinfhreagracht

Eolas agus taithí ar an saol oibre

Féinspreagadh

Cothromaíocht idir obair agus sos

Neamhspleáchas

Bród

Is deis í an idirbhliain do dhaltaí a bhfuil an Sraith Shóisearach críochnaithe acu, ceangal a dhéanamh idir an tsraith shóisearach agus an tsraith shinsearach.

 • Tugtar seans an t-athrú a dhéanamh ó thimpeallacht foghlama spleách na Sraithe Sóisearaí go dtí timpeallacht foghlama neamhspleách na hArdteiste.

 • Tugann sé deis do dhaltaí forbairt phearsanta a dhéanamh trí imeachtaí acadúla, ábhair nua agus imeachtaí seach-churaclaim.

 • Spreagtar scoláirí le taithí a fháil ar an saol taobh amuigh den scoil mar chuid dá bhforbairt.

Clár na nÁbhar

Tá an curaclam bunaithe ar na hábhair seo a leanas:

 • Gaeilge

 • Béarla

 • Matamaitic

 • Fraincis

 • Spáinnis

 • Corpoideachas

 • Stair

 • Tír Eolas

 • Ceimic

 • Bitheolas

 • Gnó

 • Oideachas Sláinte

 • Treoirghairm

 • Grafaic Theicniúil

 • Ceol

 • Ealaín
 • Grianghrafadóireacht/físeáin

 • Fealsúnacht

 • Drámaíocht

 • Mionchomhlacht

 • Codú
 • Cócaireacht

Imeachtaí Sainspéise

 • Gaisce

 • Garchabhair

 • Cúrsaí Reatha

 • Féinchosaint

 • Aireachas/folláine, cothú agus áilleacht

26849381127_9cd1b0fb6e_o.jpg

Gníomhaíochtaí Breise*

 • Taithí Oibre - 2 sheachtain

 • Obair Charthanachta - 1 seachtain

 • Turais Scoile

 • Ionad Eachtraíochta

 • Feachtas Naomh Uinseann de Pól roimh Nollaig

 • Eolaí Óg

* D’fhéadfadh an liosta seo athrú

Measúnú

 • Tionscadail

 • Tuairiscí

 • Obair Scríofa

 • Scrúduithe Scríofa

 • E Portfólió

 • Leabhar Log

 • Tinreamh

 • Teastais

 • Taithí Oibre

Taithí Oibre

Cuid lárnach den Idirbhliain is ea taithí oibre. Beidh gach scoláire ag caitheamh trí seachtaine (ceann amháin i mí Dheireadh Fómhair agus coicís i mí Feabhra) amuigh i saol na hoibre, in oifig nó i scoil, in ospidéal nó i monarcha. Gheobhaidh siad taithí ar a bheith ag obair ó Luan go hAoine, óna naoi go dtí a cúig. Is deis iontach é chun fáil amach cén saghas poist a bheidh siad ag lorg tar éis scoil a chríochnú. Ní bheidh na tuismitheoirí, na cairde ná na múinteoirí in éineacht leo. Beidh orthu a ndícheall a dhéanamh agus iad i mbun oibre, ach foghlaimeoidh siad go leor faoin saol mór!

Moltar do gach duine tosú ag smaoineamh i rith an tsamhraidh faoin saghas poist gur mhaith leo a dhéanamh. Smaoinigh ar na suimeanna agus smaoinigh ar na poist a bheadh oiriúnach . Má tá suim ag duine sa cheol, b’fhiú féachaint ar na siopaí ceoil. Má tá suim ag duine san oideachas,ba cheart féachaint ar an mbunscoil ar ar fhreastail an duine. Má tá suim ag duine i leigheas, ba cheart féachaint ar na hospidéil nó na coláistí leighis. Ba cheart labhairt le tuismitheoirí agus le múinteoirí chun comhairle a fháil.

Beidh ar gach scoláire dialann thaithí oibre a scríobh, agus beidh ar na fostóirí tuairisc a scríobh ar an scoláire chomh maith.

Is é an t-ullmhúchán an rud is tábhachtaí. Beidh rang treorach in aghaidh na seachtaine ag gach scoláire san Idirbhliain. Ullmhaítear na scoláirí sna ranganna sin don taithí oibre, conas CV a scríobh agus conas dul i dteagmháil le comhlachtaí éagsúla. Na scoláirí atá eagraithe, éiríonn leo na háiteanna oibre atá uathu a fháil agus go ginearálta bíonn taithí níos fearr acu.

Obair Charthanachta

Deis is ea an obair charthanachta do scoláirí dul i mbun oibre leo siúd a bhfuil riachtanais ar leith acu.

Tréimhse seachtaine a bheidh i gceist. Mar aon leis an taithí oibre is faoin scoláire atá sé ionad a fháil don obair charthanachta san Idirbhliain.

Gaisce - Gradam an Uachtaráin

Is é Gaisce an gradam náisiúnta dúshláin a bhronnann Uachtarán na hÉireann ar dhaoine óga. An aidhm atá leis an ngradam daoine óga a ghríosú chun dúshlán a leagan amach dóibh féin agus é a bhaint amach i gceithre réimse éagsúla:

 1. Páirtíocht sa phobal m.sh ag obair i siopa carthanachta, teach scoir, ospís srl.
 2. Scileanna pearsanta, m.sh scileanna nua ríomhaireachta/ uirlis cheoil/ scríbhneoireacht bhraille a fhoghlaim
 3. Caitheamh aimsire fisiciúil, m.sh spórt foirne (peil ghaelach/iománaíocht/haca srl.)
 4. Imeachtaí eachtracha, m.sh turas rothair a phleanáil/ sléibhteoireacht / siúlóid srl.

Is cuid lárnach den Idirbhliain é an Gaisce i nGaelcholáiste an Phiarsaigh. Tá trí chineál gradaim ar fáil: cré-umha, airgead agus ór. San idirbhliain beidh deis ag scoláirí an gradam cré-umha a bhaint amach ach is féidir leo leanúint ar aghaidh chun an bonn airgid agus óir a bhaint amach níos déanaí. Beidh scoláirí amuigh ina bpobal féin ag obair, ag imirt spóirt, ag foghlaim scileanna nua agus ag déanamh rudaí nach mbíonn an seans acu de ghnáth. Bíonn orthu an scil/obair nua a dhéanamh ar feadh 13 sheachtain, agus rud éigin a scríobh fúthu gach seachtain.

Ní bhíonn na scoláirí in iomaíocht lena chéile. Dírítear ar an iarracht agus ar an am a chuirtear isteach ann.

Is dúshlán deonach é an Gaisce ach moltar do gach duine páirt a ghlacadh mar is gradam an-luachmhar é.

Bíonn seans ag scoláireí na hidirbhliana, más áil leo, clárú do Ghaisce agus Gradam an Uachtaráin a bhaint amach nuair a chomhlíonann siad na riachtanais. Bíonn comhairle agus treoir le fáil ar scoil ach caithfidh na scoláireí páirt a ghlacadh sna réimsí gníomhaíochta difriúla ina gcuid ama féin.

Déan Teagmháil linn
Teagmháil / Contact
An Mhainistir,
Bóthar na Gráinsí,
Ráth Fearnáin,
Baile Átha Cliath 14,
D14 PP82


01 493 3335

Suíomh / Location
© 2024 Gaelcholáiste an Phiarsaigh