Gaelcholáiste an Phiarsaigh

An tSraith Shinsearach (Senior Cycle)

An tSraith Shinsearach (Senior Cycle)

I nGaelcholáiste an Phiarsaigh, cuirimid raon leathan d'ábhair ar fáil do scoláirí atá ag tabhairt faoin Ardteistiméireacht. Cúrsa dhá bhliain atá i gceist agus déantar staidéar ar seacht n-ábhar scrúdaithe. Maraon leis na bunábhair, bíonn deis ag scoláirí ábhair a roghnú iad féin i ndiaidh dóibh iad a thriail san Idirbhliain. Braitheann rogha na n-ábhar ar éileamh an ranga agus is féidir leis athrú ó bhliain go bliain- sa tslí seo cinntímid go bhfuil ár gcuraclam scoláire-lárnach agus tógtha timpeall ar na scoláirí atá againn. Tá an t-ádh linn gur féidir linn ábhair phraiticiúla a chur ar fáil in éineacht leis na hábhair thraidisiúnta agus tapaímid deiseanna ábhair nua a chur lenár gcuraclam. Bunaíodh corpoideachas mar ábhar scrúdaithe sa bhliain 2018 ar bhonn náisiúnta agus cuirimid ar fáil mar ábhar roghnach sa scoil anois é, le bliainghrúpa 2022/23 ag tabhairt faoi. Maraon leis na hábhair scrúdaithe, leagaimid béim ar an bhfolláine agus ar an bpleanáil don todhchaí lenár scoláirí sinsearacha. Mar sin bíonn 2 rang corpoideachais in aghaidh na seachtaine maraon le ranganna OSPS, reiligiúin agus treoirghairm.

In Gaelcholáiste an Phiarsaigh, we offer a wide range of subjects to our Senior Cycle students. The Leaving Certificate is a two year course and students undertake seven exam subjects. Alongside our core subjects (bunábhair), students are given the opportunity to choose their own subjects (ábhair roghnacha) following trial periods in Transition Year. The subject options can vary each year depending on class demand- in this way we ensure that our curriculum is student-centred and built around each individual group. We are privileged to be able to offer many practical subjects alongside core traditional subjects and take advantage of opportunities to add new subjects to our curriculum. Physical education was established nationally as an examination subject in 2018 and we now offer it as a choice subject, with a class in our 2022/23 cohort. Alongside examination subjects, we place an emphasis on wellbeing and planning for the future. All senior students have 2 physical education classes per week along with classes like SPHE, religion and career guidance.

Bunábhair:

 • Gaeilge
 • Béarla
 • Matamaitic
 • Spáinnis nó Fraincis

Ábhair roghnacha:

 • Bitheolaíocht
 • Tíreolaíocht
 • Ceimic
 • Fisic
 • Stair
 • Ceol
 • Graific Dheartha agus Cumarsáide
 • Grafaic Theicniúil
 • Gnó
 • Eacnamaíocht Bhaile
 • Ealaín
 • Corpoideachas (mar ábhar scrúdaithe)

Ábhair eile:

 • Gairmthreoir
 • Corpoideachas
 • Reiligiún
 • OSPS

Eolas tábhachtach maidir le hAthfhorbairt na Sraithe Sinsearaí ó 2025 ar aghaidh

Athfhorbairt na Sraithe Sinsearaí_Nóta faisnéise.pdf

Important information regarding Senior cycle development from 2025 onwards

Senior Cycle Redevelopment_Information note.pdf

Déan Teagmháil linn
Teagmháil / Contact
An Mhainistir,
Bóthar na Gráinsí,
Ráth Fearnáin,
Baile Átha Cliath 14,
D14 PP82


01 493 3335

Suíomh / Location
© 2024 Gaelcholáiste an Phiarsaigh