Gaelcholáiste an Phiarsaigh

Cosaint Leanaí

Réamhrá agus Comhthéacs don Ráiteas Maidir le Cosaint Leanaí

De réir an Achta um Thús Áite do Leanaí 2015 caithfidh eagraíochtaí a chuireann seirbhísí ar fáil do leanaí (“soláthraithe seirbhíse ábhartha”) páistí a choinneáil sábháilte ó dhochar fad is a bhíonn siad ag baint leasa as as seirbhísí na n-eagraíochtaí sin.

Dá bharr seo tá dualgais shainiúla reachtúla áirithe ar an scoil atá ina soláthraí seirbhísí .Ní mór don scoil a chinntiú, sa mhéid is indéanta, go mbíonn na páistí a bhíonn faoi chúram na scoile slán ó dhochar, measúnú a dhéanamh ar dhochar féideartha.

Áitrítear i measc na seirbhísí a mbíonn na leanaí ag baint leasa astu an freastal a dhéanann siad ar an scoil agus nuair a ghlacann siad páirt i ngníomhaíochtaí scoile.

Ba cheart go n-ainmneodh agus go gceapfadh an Bord BainistíochtaDuine Idirchaidrimh Ainmnithe (DIA) agus Leas-Dhuine Idirchaidrimh Ainmnithe don scoil.De ghnáth is é an Príomhoide a cheaptar ina DIA.

Faoin Acht um Thús Áite do Leanaí 2015 tá dualgas reachtúil ar an mBord Bainistíochta tabhairt faoi mheasúnacht riosca.Is ionann riosca agus riosca dochair mar a shainmhínítear an focal dochar san Acht agus ní hionann é agus riosca don tsláinte agus don tsábháilteacht ghinearálta.

Sainmhínítear dochar mar ionsaí nó drochúsáid linbh, faillí ar leanbh nó mí-úsáid ghnéasach linbh a bhíonn ag nó os cionn tairsí áirithe.

Ba cheart an Ráiteas Maidir le Cumhdach Leanaí a bheith le feiceáil ag gach ball foirne, ar taispeáint go poiblí agus ar fáil do thuismitheoirí agus do Thusla má iarrtar é.

Measúnacht Riosca:

Is éard atá sa mheasúnú riosca ná an próiseas lena n-iniúchann eagraíocht gach gné dá gníomhaíochtaíle fáil amach an bhfuil aon chleachtas nó gnéithe de na gníomhaíochtaí sin a bhfuil an fhéidearthacht ann go mbeadh riosca dochair do leanaí ag baint leo.

Ní mór don Bhord:

  • na rioscaí díobhála a shonrú
  • Deimhin a dhéanamh de go mbíonn beartais agus nósanna imeachtaí cuí ar bun chun an riosca dochaira íoslaghdú trí fhreagairt go tráthúil ar rioscaí féideartha.
  • Athbhreithniú a dhéanamh le fáil amach ar glacadh réamhchúraim leordhóthanacha chun na rioscaí dochair a dhíothú agus a mhaolú.

An Ráiteas Maidir le Cosaint Leanaí

Cúlra:

Ainm na hEagraíochta: Gaelcholáiste an Phiarsaigh

Pátrún: An Foras Pátrúnachta

Seoladh: Bóthar na Gráinsí, Ráth Fearnáin, Baile Átha Cliath 14. D14 PP82.

Ionaid (Inmhalartaithe): An Teach Seoirseach (An Príomhionad), An Díseart agus an Halla Spóirt.

Baill na Foirne: 23 X Múinteoirí, 1 X Rúnaí agus 1 X Feighlí (Páirtaimseartha)

An tSeirbhís: Oideachas Dara Leibhéil trí mheán na Gaeilge faoi chúram an Roinn Oideachais agus Scileanna chomh maith le gníomhaíochtaí difriúla seach-churaclaim.

De réir riachtanas an Achta Tús Áite do Leanaí 2015, Tús Áite do Leanaí: Treoirlínte Naisiúnta um Chosaint agus Leas Leanaí do Bhunscoileanna agus d’Iarbhunscoileanna 2017 agus de réir na Treorach ó Tusla maidir le hullmhúchán Ráiteas um Chumhdach Leanaí, tá aontaithe ag Bord Bainistíochta Ghaelcholáiste an Phiarsaigh an Ráiteas um Chumhdach Leanaí a leagan amach sa cháipéis seo.

1 Tá glactha ag Bord Bainistíochta Ghaelcholáiste an Phiarsaigh le Nósanna Imeachta na Roinne maidir le Cosaint Leanaí do Bhunscoileanna agus d’Iarbhunscoileanna 2017 mar chuid den Ráiteas iomlán Chumhdach Leanaí agus cuirfidh siad i bhfeidhm iad ina n-iomláine, gan leasú.

2 An Duine Idirchaidrimh Ainmnithe (DIA) is ea: Joe Mac Suibhne

3 An Duine Idirchaidrimh Ainmnithe Tánaisteach (DIAT) is ea: Fionnuala Mhic an Bhreithimh

4 Aithníonn Bord Bainistíochta Ghaelcholáiste an Phiarsaigh go bhfuil cúrsaí chosaint agus leasa leanaí lárnach i ngach gné de shaol na scoile agus gur gá go bhfeicfear é seo i bpolasaithe uile na scoile, i nósanna imeachta na scoile, i gcleachtas na scoile agus in imeachtaí na scoile. Cloífidh an scoil leis na prionsbail dhea-chleachtais a leanas maidir le cosaint agus leas leanaí. Déanfaidh an scoil:

a. Cosaint agus Leas Leanaí a aithint ar an rud is tábhachtaí, beag beann ar chúrsaí eile

b. Cloí ina iomláine leis na dualgais reachtúla faoin Acht um Thús Áite do Leanaí 2015 agus le reachtaíocht eile ábhartha a bhaineann le cosaint agus le leas leanaí.

c. Comhoibriú go huile is go hiomlán leis na húdaráis reachtúla ábhartha maidir le cúrsaí chosaint agus leas leanaí.

d. Glacadh le cleachtais shábháilte chun an fhéidearthacht go dtarlódh díobháil nó timpistí do leanaí a laghdú agus chun oibrithe a chosaint ar rioscaí neamhriachtanacha a d’fhágfadh go ndéanfaí líomhaintí mí-úsáide nó faillí ina gcoinne.

e. Meas a léiriú ar riachtanais rúndachta agus iad ag plé le cúrsaí chosaint leanaí.

Tá na nósanna imeachta/beartais seo a leanas i bhfeidhm:

g. Maidir le haon bhall foirne atá ina (h)ábhar fiosrúcháin (pé cur síos a dhéantar air) maidir le haon ghníomh, le haon neamhghníomh, nó le haon chás, maidir le haon pháiste atá ag freastal ar an scoil, cloíonn an scoil leis na nósanna imeachta leagtha amach i gCaibidil a 7 de na Nósanna Imeachta maidir le Cosaint Leanaí i mBunscoileanna agus in Iarbhunscoileanna 2017 agus leis na nósanna imeachta ábhartha smachta aontaithe do bhaill foirne scoile atá foilsithe ar shuíomh idirlín na ROS.

h. Maidir le roghnú nó earcú na mball agus lena n-oiriúnacht chun obair le páistí, cloíonn an scoil le riachtanais ghrinnfhiosraithe reachtúla an Achta BGN (Leanaí agus daoine soghonta) 2012 go 2016 agus le treoir níos forleithne dhualgas chúraim leagtha amach i gciorcláin ábhartha na nGardaí um ghrinnfhiosrú agus um earcú atá foilsithe ag an ROS agus ar fáil ar shuíomh idirlín na ROS.

i. Maidir le soláthar an eolais agus, nuair is gá, teagaisc agus oiliúna don fhoireann maidir le déanamh díobhála a aithint (mar a shainmhínítear san Acht 2015), déanann an scoil;

i. Cóip de Ráiteas um Chumhdach Leanaí na scoile a sholáthar do na baill foirne ar fad.

ii. Cinnte de go ndéantar cóip de Ráiteas um Chumhdach Leanaí na scoile a sholáthar do gach ball foirne nua

iii. An fhoireann a spreagadh leas a bhaint as oiliúint ábhartha

iv. Baill an Bhoird Bhainistíochta a spreagadh chun leas a bhaint as oiliúint ábhartha

v. (faoi chúram an Bhoird Bhainistíochta) taifead a choimeád d’oiliúint na mball foirne agus bhaill an Bhoird Bhainistíochta.

j. Maidir le tuairisciú buarthaí faoi chosaint leanaí do Tusla, tá ceangal ar gach ball foirne scoile cloí leis na nósanna imeachta atá leagtha amach sna Nósanna Imeachta maidir le Cosaint Leanaí i mBunscoileanna agus in Iarbhunscoileanna 2017, i gcás múinteoirí cláraithe, na cinn sin a bhaineann le tuairsciú sainordaithe faoin Acht um Thús Áite do Leanaí 2015, san áireamh.

k. Sa scoil seo, tá an DIA thuasainmnithe ceaptha ag an mBord mar an duine ábhartha (mar a shainmhínítear san Acht um Thús Áite do Leanaí 2015) le bheith ina thúsphointe teagmhála maidir le Ráiteas um Chumhdach Leanaí na scoile.

5 Tá gach aon mhúinteoir cláraithe fostaithe ag an scoil ina dhuine faoi shainordú faoin Acht um Thús Áite do Leanaí 2015.

6 De réir an Achta um Thús Áite do Leanaí 2015, tá an Bord tar éis measúnacht rioscaí a dhéanamh ar an bhféidearthacht dochair do pháistí agus iad ag freastal ar scoil nó ag glacadh páirte in imeachtaí na scoile. Tá measúnacht scríofa a leagann amach na réimsí rioscaí aitheanta agus na nósanna imeachta chun na priacail sin a bhainistiú ceangailte mar aguisín leis na nósanna seo.

7 Tá fáil ar na nósanna imeachta éagsúla a ndéantar tagairt dóibh sa Ráíteas seo ar shuíomh idirlín na scoile, ar shuíomh idirlín na ROS nó ar fáil ó scoil ach é a iarraidh.

Nóta:Níl an méid thuasluaite le bheith ina liosta uileghabhálach. Cuimseoidh Boird Bhainstíochta éagsúla nósanna imeachta/beartais eile a bhaineann le hábhar sa scoil atá i gceist.

8 Tá an ráiteas thuas foilsithe ar shuíomh idirlín na scoile agus tá sé curtha ar fáil go gach ball foirne na scoile, agus don Phátrún.Is furasta do thuismitheoirí agus do chaomhnóirí teacht air ach é a iarraidh. Déanfar cóip den Ráiteas a chur ar fáil do Tusla agus don Roinn má iarrtar.

9 Déanfar Aithbhreithniú bliantúil ar an Ráiteas um Chumhdach Leanaí nó chomh luath agus is féidir tar éis aon athrú ábhartha ar aon rud a ndéanann an Ráiteas seo tagairt dó.

Ghlac an Bord Bainistíochta an Ráiteas seo um Chumhdach Leanaí ar [27 Feabhra, 2018]
Sínithe: Colm Mac Séalaigh Sínithe: Joe Mac Suibhne

Cathaoirleach an Bh.Bh. Príomhoide/Rúnaí an Bh.Bh.

Dáta: ________________________Dáta:_________________________

Tuairisc Mhaoirseachta Chosaint Leanaí

Ag gach cruinniú den Bhord Bainistíochta, cuimseofar i dTuairisc an Phríomhoide don Bhord Tuairisc Mhaoirseachta Chosaint Leanaí ina mbeidh eolas faoi 4 cheanntheideal mar seo a leanas:

  1. Líomhaintí mí-úsáide in aghaidh baill den fhoireann scoile
  2. Ábhair imní chosaint leanaí eile faoi scoláirí sa scoil (nach mbaineann le ball foirne na scoile)
  3. Ábhair imní chosaint leanaí ag éirí as iompraíocht bhulaíochta líomhnaithe i measc na scoláirí.
  4. Sonraí achoimre maidir le tuairisciú.

Líomhaintí Mí-úsáide In Aghaidh Baill den Fhoireann Scoile

Cuirfear in iúl:

(a) an líon tuairiscí a rinneadh do Tusla ó bhí an cruinniú deireanach Boird ann maidir le líomhain mhí-úsáide in aghaidh ball den lucht foirne scoile,

(b) an líon cásanna ó bhí an cruinniú deireanach Boird ann, nuair a d'iarr an DIA ó Tusla maidir le líomhain mhí-úsáide in aghaidh ball den lucht foirne scoile agus nár thuairiscigh an DIA an cás, bunaithe ar chomhairle Tusla,

(c) an líon cásanna ó bhí an cruinniú deireanach Boird ann, nuair a rinneadh líomhain mhí-úsáide in aghaidh ball den lucht foirne scoile agus nár iarr an DIA comhairle ó Tusla ar an gcás agus nár thuairiscigh DIA an cás do Tusla,

(d) an líon cásanna ó bhí an cruinniú deireanach Boird ann, nuair a rinneadh líomhain mhí-úsáide in aghaidh ball den lucht foirne scoile agus nár thuairiscigh an DIA an cás do Tusla agus nuair a chomhairligh Tusla don DIA gur chóir é a thuairisciú,

(e) nach raibh aon chás amhail (a), (b), (c) nó (d) thuas

I ngach cás dá dtagraítear ag (a) agus (b) thuas, cuirfear ar fáil don Bhord Bainistíochta agus athbhreithneoidh siad ag an gcruinniú na nithe seo a leanas-

1. Cóipeanna de na taifid agus nótaí uile a bhaineann le conas a fuair an DIA amach faoin líomhain

2. Cóipeanna d'aon taifid agus nótaí a bhaineann le comhairle a iarraidh ar Tusla maidir leis an líomhain agus leis an gcomhairle a tugadh

3. Cóipeanna d'aon tuairisc a cuireadh faoi bhráid Tusla maidir leis an líomhain

4. Cóipeanna d'aon taifid cumarsáide eile le Tusla, An Garda Síochána nó le haon pháirtí eile maidir leis an líomhain (lena n-áirítear aon admháil ó Tusla go bhfuair siad an tuairisc)

5. Cóipeanna d'aon fhógra a eisíodh faoi mhír 5.6 de na nósanna imeachta seo

6. Cóipeanna d'aon ráiteas a chuir ball den lucht foirne scoile ar fáil faoi mhír 5.3.8 de na nósanna imeachta seo.

Cuirfear na doiciméid a liostaítear i mír 9.5.2 ar fáil do bhaill an bhoird bainistíochta ag an gcruinniú boird agus gheofar ar ais gach doiciméad i ndiaidh don bhord déileáil leis an gceist agus cuirfidh an DIA sa chomhad cáis chuí iad. Ní dhéanfar na doiciméid a leithdháileadh ar aon bhall den bhord ar leithligh ná ní choinneoidh baill boird iad. Saineofar i miontuairiscí chruinniú an Bhoird Bhainistíochta na doiciméid a cuireadh ar fáil don chruinniú Boird ar aon dul leis an riachtanas thuas. Ní ainmneofar sna miontuairiscí an fostaí ná aon leanbh dá dtagraítear sna doiciméid ach taifeadfar an cás trí thagairt don chód nó don tsraithuimhir ar leith a thabharfar don chás/do na páirtithe bainteacha.

Ba chóir a shonrú gur chóir do gach ball den Bhord Bainistíochta plé leis na taifid seo faoi chuing dhocht rúin agus a thuiscint gur ar chúiseanna mhaoirseacht na riachtanais tuairiscithe a leagtar amach sna nósanna imeachta seo agus orthu sin amháin atá siad le hathbhreithniú. Déanfar an-chúram de chinntiú nach gcuirfidh maoirseacht na mball Boird ar na riachtanais tuairiscithe as do bhearta amach anseo a bhféadadh gá a bheith leo de réir na nósanna imeachta smachta bainteacha. Dá réir sin, ní rachaidh an Bord, faoi aon chúinse, i gceann aon phlé ná fiosrúcháin a bhaineann le hábhar ná inchreidiúnacht ná eile na líomhna atá i gceist agus iad i mbun an róil maoirseachta seo. Is é an t-aon chuspóir amháin atá leis an athbhreithniú seo a fháil amach, bunaithe ar an eolas atá ag an DIA agus ar aon chomhairle a fuarthas ó Tusla, ar comhlíonadh na riachtanais chuí tuairiscithe. Aon phlé, fiosrúchán nó cinntí maidir le tuilleadh beart a dhéanfar i leith fostaí a ndearnadh an líomhain ina (h)aghaidh, caithfear iad a dhéanamh ar leithligh agus ar aon dul leis na nósanna imeachta bainteacha i gcaibidil a 7.

Meabhraítear do bhaill Bhoird a ndualgas chun rúndacht cruinnithe Boird a choinneáil agus nach ceadmhach cásanna a phléitear ag cruinnithe Boird a nochtadh ná a phlé ach má cheadaíonn an Bord Bainistíochta go follasach a leithéid a dhéanamh. Is féidir leis an bPátrún ball den bhord a sháraíonn an riachtanas seo a bhriseadh ón mBord ar aon dul le forálacha bainteacha d'alt 16 den Acht Oideachais 1998 agus maidir le sárú den chineál seo, d'fhéadfadh sé nach gcosnófaí é/í in aon imeachtaí dlí a dhéanfaí ina (h) aghaidh tríd an tslánaíocht ghinearálta a thugtar do bhaill Bord Bainistíochta faoi alt 14(7) den Acht Oideachais, 1998.

Nuair a thagann aon chás aníos dá dtagraítear ag (c) agus (d) de mhír 9.5.1 thuas, cuirfidh an DIA in iúl láithreach do chathaoirleach an bhoird bainistíochta. Tionólfar cruinniú éigeandála den bhord bainistíochta mar a gcuirfear ar fáil do bhaill boird na doiciméid dá dtagraítear ag (1) go (6) i mír chun go n-athbhreithneoidh siad iad. Roimh an gcruinniú éigeandála den bhord bainistíochta, iarrfaidh an cathaoirleach, thar ceann an bhoird, comhairle ar Tusla faoi cé acu ba chóir nó nár chóir an líomhain a thuairisciú agus tuairisceoidh sé/sí an cás thar ceann an bhoird má iarrtar air/uirthi. Lena chois sin, tabharfaidh an cathaoirleach don bhord:

1. Cóip de thaifid nó de nótaí an chathaoirligh a bhaineann lena (h)iarratas ar chomhairle ar Tusla maidir leis an líomhain agus leis an gcomhairle a tugadh

2. Cóip den tuairisc a cuireadh faoi bhráid Tusla faoin líomhain agus aon admháil go bhfuair Tusla an tuairisc sin.

Bainfidh na 3 fhoráil, leis an gcruinniú éigeandála den Bhord agus leis na doiciméid dá dtagraítear ag 1 agus 2 .

Más amhlaidh nár chomhlíon an Bord Bainistíochta na nósanna imeachta atá sa mhír seo agus nár thuairiscigh sé an cás do Tusla cé gur chomhairligh Tusla gur chóir a leithéid a thuairisciú, cuirfidh sé an fhíric seo in iúl don Phátrún scoile i scríbhinn. Taifeadfar an gníomh seo i miontuairiscí an chruinnithe chuí Bord Bainistíochta agus coinneofar cóip den teachtaireacht a cuireadh chuig an bpátrún.

Ba chóir a shonrú freisin, mura dtuairisceoidh ball de phearsanra scoile cás do Tusla más amhlaidh gur comhairlíodh dóibh a dhéanamh nó mura gcomhlíonfaidh siad na nósanna imeachta seo ar bhealach eile, is cúis smachta í a bheadh le tuairisciú agus le déileáil léi ar leithligh ag an bhfostóir de réir na nósanna imeachta cuí smachta.

Ábhair Imní Chosaint Eile Faoi Scoláirí Sa Scoil (nach mbaineann le baill na foirne)

Seachas na cásanna dá dtagraítear sna míreanna thuas de na nósanna imeachta seo, mar chuid de thuairisc an phríomhoide don Bhord Bainistíochta, saineoidh an Tuairisc Mhaoirseachta Chosaint Leanaí an líon cásanna atá tagtha aníos ó bhí an cruinniú boird deireanach ann faoi gach ceannteideal acu seo a leanas -

a) Aon chás inar chuir ball den lucht foirne scoile tuairisc faoi bhráid Tusla maidir le leanbh sa scoil i gcúinsí gur chinn an DIA nár ghá tuairisciú ina leith.

b) Aon chás inar iarr an DIA comhairle Tusla maidir le hábhar imní faoi leanbh sa scoil agus gur chomhairligh Tusla nár chóir an cás a thuairisciú.

c) Aon chás inar iarr an DIA comhairle Tusla maidir le hábhar imní faoi leanbh sa scoil agus gur chomhairligh Tusla gur chóir an cás a thuairisciú ach nár thuairiscigh an DIA an cás a bhí i gceist.

Nuair nach mbíonn aon chás amhail ag (a), (b) nó (c) thuas, maífear an méid sin sa tuairisc.

Maidir le gach cás a thagann aníos faoi na ceannteidil thuas, tabharfar na doiciméid thíos don Bhord Bainistíochta le go n-athbhreithneoidh siad iad:

1) Cóipeanna de na taifid agus de na nótaí ar fad a bhaineann le conas a fuair an DIA amach faoin ábhar imní

2) Cóipeanna d'aon taifid ná de nótaí a bhaineann le comhairle a iarraidh ar Tusla a bhaineann leis an ábhar imní agus leis an gcomhairle a tugadh

3) Cóipeanna d'aon tuairisc a chuir aon bhall den fhoireann scoile faoi bhráid Tusla a bhaineann leis an ábhar imní

4) Cóipeanna d'aon taifid chumarsáide le Tusla, An Garda Síochána nó le haon pháirtí eile a bhaineann leis an ábhar imní (lena n-áirítear aon admháil ag Tusla go bhfuair siad an tuairisc)

5) Cóipeanna d'aon ráiteas a tugadh do bhall den lucht foirne scoile faoi mhír 5.3.8 de na nósanna imeachta seo

Ba chóir a shonrú go mbeidh na taifid a thabharfar don Bhord Bainistíochta le déanamh anaithnid agus le leasú de réir mar is gá lena chinntiú nach n-ainmneofar aon duine de na leanaí ná páirtithe ar bith eile a bhaineann leis an ábhar imní nó leis an tuairisc. Tabharfar na doiciméid atá i gceist do bhaill an Bhoird Bainistíochta ag an gcruinniú Boird agus gheofar ar ais gach doiciméad i ndiaidh don Bhord déileáil leis an gcás agus cuirfidh an DIA iad sa chomhad cuí cáis. Ní dhéanfar na doiciméid a leithdháileadh ar leithligh ná ní choinneoidh aon bhall den Bhord Bainistíochta iad. Sonrófar i miontuairiscí an Bhoird Bainistíochta na doiciméid a tugadh don Bhord ar aon dul leis an riachtanas thuas. Ní ainmneofar aon leanbh ná aon pháirtí eile a bhaineann leis an ábhar imní nó leis an tuairisc ach taifeadfar an cás trí thagairt don chód nó don tsraithuimhir ar leith a thabharfardon chás nó do na páirtithe lena mbaineann.

9.6.4 Ba chóir a shonrú gur chóir do gach ball den Bhord Bainistíochta plé leis na taifid seo faoi chuing dhocht rúin agus a thuiscint gur ar chúiseanna mhaoirseacht na riachtanais tuairiscithe a leagtar amach sna nósanna imeachta seo agus orthu sin amháin atá siad le hathbhreithniú. Dá réir sin, ní rachaidh an Bord, faoi aon chúinse, i gceann aon phlé nó fiosrúcháin a bhaineann le hábhar nó inchreidiúnacht nó eile na líomhna atá i gceist agus iad i mbun an róil maoirseachta seo. Is é an t-aon chuspóir amháin atá leis an athbhreithniú seo a fháil amach, bunaithe ar an eolas atá ag an DIA agus ar aon chomhairle a fuarthas ó Tusla, ar comhlíonadh na riachtanais chuí tuairiscithe.

Ábhair imní chosaint leanaí ag eirí as iompraíocht bhulaíochta líomnnaithe i measc na scoláirí.

Mar chuid de thuairisc an phríomhoide don Bhord Bainistíochta, saineofar sa Tuairisc Mhaoirseachta Cosaint Leanaí an líon cásanna ó bhí an cruinniú deireanach bord bainistíochta ann, nuair:

(a) thuairiscíonn an DIA ábhar imní faoi leanbh mar gheall ar iompraíocht bhulaíochta líomhnaithe i measc scoláirí.

(b) a iarann an DIA comhairle ar Tusla faoi thuairisciú údar imní faoi faoi leanbh mar gheall ar iompraíocht bhulaíochta líomhnaithe i measc scoláirí,

Nuair nach mbíonn aon chás ann ag (a) nó (b) thuas, maífear é sin sa tuairisc.

Maidir le haon chás dá dtagraítear ag (a) nó (b) i mír 9.7.1, tabharfar na doiciméid a liostaítear thíos don Bhord le go n-athbhreithneoidh siad iad:

1) Cóipeanna de na taifid agus de na nótaí uile a bhaineann le conas a fuair an DIA amach faoin ábhar imní

2) Cóipeanna d'aon taifid agus nótaí a bhaineann le comhairle a iarraidh ar Tusla faoin ábhar imní agus don chomhairle a tugadh

3) Cóipeanna d'aon tuairisc a chuir aon bhall den fhoireann scoile faoi bhráid Tusla faoin ábhar imní

4) Cóipeanna d'aon taifid chumarsáide eile le Tusla, An Garda Síochána nó le haon pháirtí eile a bhaineann leis an ábhar imní (lena n-áirítear aithint Tusla go bhfuarthas an tuairisc)

5) Cóipeanna d'aon ráiteas a tugadh do bhall den fhoireann scoile.

Sonraí achoimre maidir le tuairisciú.

Mar chuid de thuairisc an phríomhoide don Bhord Bainistíochta, maífear

na nithe seo a leanas sa Tuairisc Mhaoirseachta Chosaint Leanaí -

a) an líon iomlán tuairiscí a rinne an DIA do Tusla ó bhí an cruinniú Bord Bainistíochta deireanach ann agus an líon tuairiscí acu sin a cuireadh isteach mar thuairiscí faoi shainordú agus cé acu a bhain nó nár bhain aon tuairisc díobh (bíodh siad faoi shainordú nó ná bíodh) le ball den fhoireann scoile;

b) an líon iomlán cásanna, ó bhí an cruinniú Bord Bainistíochta deireanach ann, inar iarr an DIA comhairle ar Tusla agus, mar gheall ar an gcomhairle sin, nach ndearna an DIA tuairisc agus cé acu a bhain nó nár bhain aon chás díobh le ball den lucht foirne scoile;

c) an líon iomlán cásanna, ó bhí an cruinniú Bord Bainistíochta deireanach ann, inar thug ball den fhoireann scoile cóip de thuairisc don DIA a chuir an duine sin faoi bhráid Tusla maidir le cás ar mheas an DIA nár ghá tuairisciú ina leith nó nár ghá tuairisciú ina leith mar thuairisc faoi shainordú agus agus cé acu a bhain nó nár bhain aon chás díobh le ball den fhoireann scoile;

d) nuair nach mbíonn aon chás ann ag (a), (b) nó (c) thuas, maífear an méid sin.

Déan Teagmháil linn
Teagmháil / Contact
An Mhainistir,
Bóthar na Gráinsí,
Ráth Fearnáin,
Baile Átha Cliath 14,
D14 PP82


01 493 3335

Suíomh / Location
© 2024 Gaelcholáiste an Phiarsaigh