Gaelcholáiste an Phiarsaigh

Cosán 10 gCéim

Cosán 10 gCéim

Gaelcholáiste an Phiarsaigh
Cosán 10 gCéim i dtreo na hAthoscailte

1) Fáilte:
a) Beidh ríméad orainn fáiltiú ar ais chun na scoile roimh phobal uile na scoile anois agus muid faoi réir don saol scoile le linn ré an Choróinviris. Géillfimid do bhaol an víris ach beimid ar ár gcompord go bhfuil gach ar féidir a dhéanamh á dhéanamh lena choinneáil ó dhoras. Beimid cúramach ionas nach mbeimid buartha.
b) Beidh foirm faoi leith líonta ag baill uile na foirne ar fhilleadh dóibh ag deimhniú a sláinte agus sláinte a dteagmhálaithe
c) Beidh eolas faighte ó scoláirí faoina sláinte agus faoi shláinte a dteagmhálaithe roimh fhilleadh dóibh.

2) Ag teacht ar scoil:
a) Iarrtar ar thuismitheoirí deimhin a dhéanamh de nach bhfuil comharthaí sóirt nó siomptóim an choróinvíris ar a bpáistí. Áirítear teocht ard, casacht, giorra anála agus scornach tinn i measc na siomptóm gur cheart a bheith ag faire amach dóibh.
b) Ar laethanta a bheidh rang corpoideachais ag na scoláirí beidh cead acu a n-éide spóirt a chaitheamh don lá.
c) Ba cheart go gcuimhneodh gach scoláire ar chlúdach aghaidh a thabhairt leis/léi gach á mar beidh siad le caitheamh ar scoil. Moltar scáthláin.
d) Beidh gá ag gach scoláire díghalrán láimhe a bheith acu. Tá dáileoirí díghalráin curtha i ngach seomra ranga agus tá ionaid díghalraithe láimhe shaorsheasaimh timpeall na scoile freisin.
e) Iarrtar ar gach scoláire ciarsúir dhíghalraithe a bheith ina seilbh acu i gcónaí mar beidh uirlisí/fearais le glanadh ina ndiaidh.
f) Ba cheart go dtabharfadh na scoláirí an trealamh cuí do gach lá ar scoil agus gan tada eile a bhreith leo nach mbeidh ag teastáil mar ní bheidh taisceadáin in úsáid sa scoil go fóill.


3) Ar scoil ar maidin:
a) De bharr nach mbeidh aon Tionól ar maidin cuirfear tús leis an gcéad rang ag 8.20r.n.
b) Beidh seomra ranga faoi leith ag gach rang ina múinfear an chuid is mó de na ranganna.
c) Is córas aontreo atá leagtha amach ag an scoil agus is gluaiseacht aonbhealaigh a bheidh i bhfeidhm sna foirgnimh.
d) Ba chóir go ndéanfadh gach duine díghalrú ar a lámha roimh na ranganna.


4) Teocht na Foirne agus na Scoláirí:
a) Tá teirmiméadair crochta sa seomra foirne, in ofig an Rúnaí agus taobh amuigh d’oifig an Phríomhoide don fhoireann agus do chuairteoirí.
b) Déanfaidh múinteoirí teocht na scoláirí a thógáil sa chéad rang go discréideach ag baint leasa as teirmiméadair gan tadhall. (Tuigtear nach ionann teocht ard agus víreas agus go deimhin aithnítear nach gá go mbeadh teocht ard ag an té a bhfuil an víreas tolgtha aige/aici ach mothaítear gur cosaint eile é seo do gach duine). Cuirfear scéal discréideach chuig ball foirne eile a dhéanfaidh an dara tástáil teochta ar scoláire a bhfuil teocht ard aige/aici taobh istigh d’achar gearr. Más ard a bhíonn an teocht ansin cuirfear é seo in iúl don tuismitheoir. Fanfaidh an scoláire i seomra leithlise má
tharlaíonn sé seo.


5) Na Taisceadáin:
De bharr nach féidir scoitheadh fisiciúil a chinntiú timpeall ar na taisceadáin agus chun tuilleadh spáis a chur ar fáil sna foirgnimh rinneadh cinneadh na taisceadáin a bhaint ón scoil. Beidh na scoláirí in ann a gcuid trealaimh a fhágáil ina mbunseomraí.

6) Béasaíocht Riospráide:
Is den riachtanas é go dtugtar suntas do bhéasaíocht riospráide sa scoil. Is gá do gach duine de phobal na scoile a bhíonn ag snaofairt nó ag casacht a n-aghaidheanna a dhíriú isteach ina n-uillinneacha.

7) Am Sosa agus Am Lóin:
a) Am sosa agus lóin agaithe a bheidh i bhfeidhm sa scoil i mbliana. Beidh scoláirí Bhlianta 1-3 ag caitheamh sosa agus lóin ag am difriúil leis na blianta eile.
b) Tá síneadh ama 10 nóiméad curtha le ham lóin gach duine
c) Caithfidh na scoláirí a lón sna seomraí ranga

8) Glantachán:
a) Sa bhreis ar mhór-ghlantachán laethúil a dhéantar sa scoil tá tús curtha le glantachán breise i rith an lae chun na leithris agus na dromchlaí tadhaill a choinneáil glan.
b) Teastaíonn ó phobal na scoile go mbeidh na glantóirí in ann an-chuid ama a chaitheamh ar dhíghalrú in ionad a bheith ag díriú ar ghlantachán bruscair agus chuige seo iarrfar ar gach duine a gcuid bruscair a chrochadh abhaile leo.

9) Cuairteoirí:
Agus muid ag cloí le treoirlínte an Rialtais maidir le cuairteoirí chun an scoile agus chun sláinte phobal na scoile a chaomhnú agus a chosaint is go drogallach a iarraimid ar dhaoine gan cuairt a thabhairt ar an scoil. Sa chás go mbíonn géarghá le cuairt is trí choinne amháin a tharlóidh a leithéid. Tuigtear dúinn freisin go mbíonn gá rudaí a fhágáil isteach sa scoil agus cuirfear ionad fágála do threalamh srl ar fáil a sheachnóidh
teagmháil le daoine.

10) Ag Déileáil le Covid le chéile:
Cabhraímis le chéile
Oibrímis le chéile
Víreas coinnithe ó dhoras agus buailte againn le chéile
Indéanta le chéile
Dóchasach le chéile

Déan Teagmháil linn
Teagmháil / Contact
An Mhainistir,
Bóthar na Gráinsí,
Ráth Fearnáin,
Baile Átha Cliath 14,
D14 PP82


01 493 3335

Suíomh / Location
© 2024 Gaelcholáiste an Phiarsaigh