Gaelcholáiste an Phiarsaigh

iPadanna (IPads)

Polasai´ U´sa´ide Inghlactha i leith an iPad

Is iad na tuismitheoiri´ ata´ freagrach as an iPad agus na ríomhleabhair/feidhmchla´ir a cheannach da´ mac/da´ n-ini´on. Is iad na tuismitheoiri´ freisin ata´ freagrach as iPad a mic/a n-ini´ne a choimea´d sla´n, a dheisiu´ agus a chur faoi a´rachas. Agus u´ine´ireacht agus seilbh an iPad a´ gcoinnea´il ag na tuismitheoiri´, aontai´onn siad cead a thabhairt do mhu´inteoiri´ agus do bhainisti´ocht na scoile an iPad a bhailiu´ agus/no´ e´ a scru´du´ agus/no´ e´ a choigistiu´ (do thre´imhse theoranta) ag am ar bith agus bogearrai´ suitea´ilte no´ crua-earrai´ suitea´ilte a athru´, a chur leis no´ a scriosadh. Ta´ se´ mar phribhle´id, seachas de cheart, iad a u´sa´id ar scoil. Fe´adfaidh na scola´iri´ a gcearta chun an iPad a u´sa´id agus chun e´ a bheith ina seilbh acu a chailliu´int ma´ ta´ mi´-u´sa´id freagrachta ar siu´l acu no´ ma´ sha´rai´onn siad an polasai´ seo, PU´I na scoile agus Co´d Iompair agus Rialacha na Scoile.

Ta´ gach iPad clu´daithe ag bara´nta an de´anto´ra ar feadh bliana. Ta´ lochtanna an de´anto´ra clu´daithe ag an mbara´nta seo. Ma´ chailltear iPad no´ ma´ dhe´antar dochar do´ tri´ failli´ a dhe´anamh air no´ tri´ mhi´-u´sa´id, is ar an gclann a thitfidh an fhreagracht airgeadais chun an iPad a athshola´thru´. Ma´ dhe´antar dochar d’iPad, oibreoidh an scoil leis an scola´ire agus leis an sola´thrai´ chun ceisteanna bara´nta a re´iteach.

Caighdea´in do Chu´ram Pearsanta iPad

 • Freagrachtai´ na Scola´iri´:
  Teacht chun na scoile gach la´ le hiPad ata´ luchtaithe go hiomla´n.23815416368_30d668e6e2_o.jpg
 • Bíodh an iPad leagtha go cothrománach ar do dheasc agus é múchta go dtí go ndeir an múinteoir leat é a chur ar siúl.
 • Ba cheart go mbeadh, an oiread agus is féidir, leaganacha Gaeilge de shocruithe éagsúla a bheith ar an iPad.
 • Níl cead ach úsáid a bhaint as íomhá a bhfuil baint aici leis an scoil mar spárálaí scaileáin nó páipéar balla ar an iPad. Tá cosc ar íomhá de dhuine a úsáid.
 • An iPad a choimea´d i gca´s cosantach agus sna taisceada´in nuair nach bhfuil siad in u´sa´id.
 • Gan ligean d’e´inne an iPad a u´sa´id seachas a dtuismitheoiri´.
 • Cloi´gh leis an bpolasai´ seo agus leis an PU´I de Ghaelcholáiste an Phiarsaigh i gco´nai´.
 • Tabhair tuairisc la´ithreach d’aon mhúinteoir ma´ ta´ aon fhadhb, dochar no´ goid i gceist.
 • Tabhair tuairisc maidir le haon fhadhbanna no´ cur isteach o´ aon scola´ire eile mar gheall ar shealbhu´ iPad, u´sa´id iPad no´ u´ine´ireacht iPad.
 • Ma´ the´ann tu´ abhaile o´n scoil gan tuairisc a thabhairt ar dhochar no´ cur isteach a tharla i rith an lae, glacfaidh an bhainisti´ocht leis gur tharla an dochar agus/no´ an cur isteach lasmuigh d’am na scoile.
 • Fa´gfar iPadanna sna taisceada´in le linn an tsosa/le linn am lo´in agus fad agus ata´ scola´iri´ ar thurais no´ i mbun gni´omhai´ochta mura dtugann múinteoir a mhalairt de threoir.

Cu´ram Gineara´lta

 • Coimea´d an fearas glan. Mar shampla, na´ bi´ ag ithe no´ ag o´l agus an iPad in u´sa´id. Ni´l cead ag scola´iri´ athruithe buana ar bith a dhe´anamh don iPad.

An iPad a´ Iompar

 • Iompair an iPad sa cha´s iPad, sa cha´s cosantach agus sa mha´la scoile ag dul chun na scoile, ag imeacht o´n scoil agus i rith an la´ scoile.
 • Fa´g an iPad sa taisceada´n nuair nach bhfuil se´ in u´sa´id.

Cu´ram Sca´ilea´in

 • Glan an sca´ilea´n le he´adach frithstatach, tirim, bog no´ le glanto´ir sca´ilea´in .
 • Clu´dach – cuireann Clu´dach Sca´ilea´in cosc ar scrabhanna.
 • Sla´inte agus Sábha´ilteacht Phearsanta
 • Seachain u´sa´id fhairsing an iPad agus e´ di´reach ar do ghlu´ine. Is fe´idir le bun an iPad roinnt mhaith teasa a chruthu´.
 • To´g sosanna rialta agus an iPad a´ u´sa´id ar feadh tre´imhsi´ fada. Breathnaigh thart o´n iPad gach cu´ig no´ime´ad de´ag no´ mar sin de.
 • Na´ tabhair do shonrai´ pearsanta d’e´inne ar an Idirli´on.
  Na´ roinn do phasfhocail le he´inne.
  Coimea´d d’iPad in a´it sha´bha´ilte nuair nach bhfuil se´ ar scoil.

U´sa´id Teoranta agus Coigistiu´

Beidh na scola´iri´ a sha´rai´onn an Polasai´ seo agus/no´ an PU´I agus/no´ aon chaighdea´in re´asu´nta d’u´sa´ideoiri´ iPad faoi re´ir Co´d Iomprai´ochta na Scoile agus Rialacha na Scoile. Fe´adfar scola´ire a chur ar rochtain theoranta maidir leis an iPad, e´ seo de rogha ag bainisti´ocht na scoile, le linn an la´ scoile, ar feadh thre´imhse teoranta, go dti´ gur deimhin le bainisti´ocht na scoile go bhfuil na coinni´ollacha i nda´il le hu´sa´id neamhshriantach mar ata´ sonraithe ag bainisti´ocht na scoile a´ gcomhli´onadh ag an scola´ire.

Fe´adfar iPad a choigistiu´ ar feadh tre´imhse theoranta freisin mar gheall ar mhi´-u´sa´id an scola´ire sin no´ mi´-u´sa´id aon scola´ire eile.
Cuirfear scola´ire ar U´sa´id Teoranta agus/no´ coigistiu´ ar chu´iseanna lena n-a´iri´tear na cu´iseanna seo a leanas ach gan a bheith teoranta do´ibh:

 • Dochar iomarcach
 • Caillteanas iomarcach
 • Gan glacadh ar bith agus/no´ gan comhli´onadh ar bith leis an bpolasai´ seo agus leis an PU´I. Mi´-u´sa´id aon fheidhmchla´ir lena n-a´iri´tear an ceamara.
 • A´bhar mi´chui´, mi´chruinn, clu´mhillteach, graosta no´ mi´dhleathach ar an iPad. Na caighdea´in do Chu´ram Pearsanta iPad a´ sa´ru´ acu.
 • Loiceadh comhoibriu´ le fiosru´cha´in na scoile maidir le mi´-u´sa´id iPad. Loiceadh athuair an iPad a thabhairt chun an ranga no´ gan e´ a bheith luchtaithe go hiomla´n.

Déan Teagmháil linn
Teagmháil / Contact
An Mhainistir,
Bóthar na Gráinsí,
Ráth Fearnáin,
Baile Átha Cliath 14,
D14 PP82


01 493 3335

Suíomh / Location
© 2019 Gaelcholáiste an Phiarsaigh