Gaelcholáiste an Phiarsaigh

iPadanna (IPads)

Polasaí Úsáide Inghlactha i leith an iPad

Fearas

Is iad na tuismitheoirí atá freagrach as an iPad agus na ríomhleabhair/feidhmchláir a cheannach dá mac/dá n-iníon. Is iad na tuismitheoirí freisin atá freagrach as iPad a mic/a n-iníne a choimeád slán, a dheisiú agus a chur faoi árachas. Agus úinéireacht agus seilbh an iPad á gcoinneáil ag na tuismitheoirí, aontaíonn siad cead a thabhairt do mhúinteoirí agus do bhainistíocht na scoile an iPad a bhailiú agus/nó é a scrúdú agus/nó é a choigis ú (do thréimhse theoranta) ag am ar bith agus bogearraí suiteáilte nó crua-earraí suiteáilte a athrú, a chur leis nó a scriosadh. Tá sé mar phribhléid, seachas de cheart, iad a úsáid ar scoil. Féadfaidh na scoláirí a gcearta chun an iPad a úsáid agus chun é a bheith ina seilbh acu a chailliúint má tá mí-úsáid freagrachta ar siúl acu nó má sháraíonn siad an polasaí seo, PÚI na scoile agus Cód Iompair agus Rialacha na Scoile.

Tá gach iPad clúdaithe ag baránta déantóra ar feadh bliana. Tá lochtanna an déantóra clúdaithe ag an mbaránta seo. Má chailltear iPad nó má dhéantar dochar dó trí faillí a dhéanamh air nó trí mhí-úsáid, is ar an gclann a thi idh an freagracht airgeadais chun an iPad a athsholáthrú.

Má dhéantar dochar d’iPad, oibreoidh an scoil leis an scoláire agus leis an soláthraí chun ceisteanna baránta a réiteach.

Caighdeáin do Chúram Pearsanta iPad

Freagrachtaí na Scoláirí:

 • • Teacht chun na scoile gach lá le hiPad atá luchtaithe go hiomlán.
  • Bíodh an iPad leagtha go cothrománach ar do dheasc agus é múchta go dtí go ndeir an múinteoir leat é a chur ar siúl.
  • Níl cead ach úsáid a bhaint as íomhá a bhfuil baint aici leis an scoil mar spárálaí scaileáin nó páipéar balla ar an iPad. Tá cosc ar íomhá de dhuine a úsáid.
  • An iPad a choimeád i gcás cosantach agus sna taisceadáin nuair nach bhfuil siad in úsáid.
  • Gan ligean d’éinne an iPad a úsáid seachas a dtuismitheoirí.
  • Cloígh leis an bpolasaí seo agus leis an PÚI de Ghaelcholáiste an Phiarsaigh i gcónaí.
  • Tabhair tuairisc láithreach d’aon mhúinteoir má tá aon adhb, dochar nó goid i gceist.
 • Tabhair tuairisc maidir le haon adhbanna nó cur isteach ó aon scoláire eile mar gheall ar shealbhú iPad, úsáid iPad nó úinéireacht iPad.
 • Má théann tú abhaile ón scoil gan tuairisc a thabhairt ar dhochar nó cur isteach a tharla i rith an lae, glacfaidh an bhainis ocht leis gur tharla an dochar agus/nó an cur isteach lasmuigh d’am na scoile.
 • Fágfar iPadanna sna taisceadáin le linn an tsosa/le linn am lóin agus fad agus atá scoláirí ar thurais nó i mbun gníomhaíochta muna dtugann múinteoir a mhalairt de threoir.

Cúram Ginearálta

 • Coimeád an fearas glan. Mar shampla, ná bí ag ithe nó ag ól agus an iPad in úsáid. Níl cead ag scoláirí athruithe buana ar bith a dhéanamh don iPad.

 • Iompair an iPad sa chás iPad, sa chás cosantach agus sa mhála scoile ag dul chun na scoile, ag imeacht ón scoil agus i rith an lá scoile.

 • Fág an iPad sa taisceadán nuair nach bhfuil sé in úsáid.

 • Glan an scáileán le héadach frithstatach, rim, bog nó le glantóir scáileáin. Cuireann Clúdach Scáileáin cosc ar scrabhanna.

 • Seachain úsáid airsing an iPad agus é díreach ar do ghlúine. Is féidir le bun an iPad roinnt mhaith teasa a chruthú.

 • Tóg sosanna rialta agus an iPad á úsáid ar feadh tréimhsí fada. Breathnaigh thart ón iPad gach cúig nóiméad déag nó mar sin de.

 • Ná tabhair do shonraí pearsanta d’éinne ar an Idirlíon.

 • Ná roinn do phas ocail le héinne.

 • Coimeád d’iPad in áit shábháilte nuair nach bhfuil sé ar scoil.

  Usáid Teoranta agus Coigistiú

  Beidh na scoláirí a sháraíonn an Polasaí seo agus/nó an PÚI agus/nó aon chaighdeáin réasúnta d’úsáideoirí iPad faoi réir Cód Iompair na Scoile agus Rialacha na Scoile. Féadfar scoláire a chur ar rochtain theoranta maidir leis an iPad, é seo de rogha ag bainis ocht na scoile, le linn an lá scoile, ar feadh tréimhse theoranta, go d gur deimhin le bainis ocht na scoile go bhfuil na coinníollacha i ndáil le húsáid neamhshriantach mar atá sonraithe ag bainis ocht na scoile á gcomhlíonadh ag an scoláire.

  Féadfar iPad a choigis ú ar feadh tréimhse theoranta freisin mar gheall ar mhí-úsáid an scoláire sin nó mí-úsáid aon scoláire eile.

  Cuirfear scoláire ar sáid Teoranta agus/nó coigis ú ar chúiseanna lena n-áirítear na cúiseanna seo a leanas ach gan a bheith teoranta dóibh :
  • Dochar iomarcach
  • Caillteanas iomarcach

Gan glacadh ar bith agus/nó gan comhlíonadh ar bith leis an bpolasaí seo agus leis an PÚI. Mí-úsáid aon eidhmchláir lena n-áirítear an ceamara.Ábhar míchuí, míchruinn, clúmhillteach, graosta nó mídhleathach ar an iPad. Na caighdeáin do Chúram Pearsanta iPad á sárú acu. Loiceadh comhoibriú le osrúcháin na scoile maidir le mí-úsáid iPad. Loiceadh athuair an iPad a thabhairt chun an ranga nó gan é a bheith luchtaithe go hiomlán.

Déan Teagmháil linn
Teagmháil / Contact
An Mhainistir,
Bóthar na Gráinsí,
Ráth Fearnáin,
Baile Átha Cliath 14,
D14 PP82


01 493 3335

Suíomh / Location
© 2024 Gaelcholáiste an Phiarsaigh